HOT: Valve s? phát hành t?a game Auto Chess c?a riêng mình

  • 时间:
  • 浏览:121
  • 来源:bet36体育官网-bet36注册

  DOTA t? khi ra m?t t?i nay tr? thành hi?n tng c?a làng game khi mà t? v? th? c?a m?t custom map trên , nó phát tri?n nhanh t?i n?i kéo lng ngi ch?i c?c l?n tr? l?i v?i t?a game con c?ng c?a . Vì th? mà ?ng ch? c?a 必发88 Steam kh?ng th? b? qua c? h?i l?n nh? v?y và vào tháng hai n?m nay, h? liên h? tr?c ti?p v?i Drodo Studio, ngi sáng t?o ra Auto Chess, nói chuy?n v? tng lai c?a t?a game này.

  C? hai bên trao i th?ng th?n v?i nhau và có nh?ng cu?c nói chuy?n tuy?t v?i, tuy nhiên k?t qu? thì h? ?i t?i quy?t nh r?ng làm vi?c tr?c ti?p v?i nhau là ?i?u kh?ng th?. Nhi?u kh? n?ng mu?n toàn b? nhan s? c?a Drodo Studio sang làm vi?c cho , toàn b? b?n quy?n c?a t?a game này s? thu?c v? h? nên cu?i cùng làm vi?c tr?c ti?p là ?i?u kh?ng th? v?i c? hai bên.

  ?i?u ?ó kh?ng có ngh?a là và Drodo Studio kh?ng h?p tác n?a, có v? nh? c? hai ?i t?i quy?t nh chia s? b?n quy?n cái tên Auto Chess v?i vi?c Drodo Studio phát hành Auto Chess Mobile, m?t t?a game kh?ng thu?c . c?ng s? h? tr? Drodo Studio trong vi?c liên k?t tài kho?n Steam v?i tài 必发88官网 kho?必发88官网n Auto Chess Mobile.

  V? phía , h? c?ng ?ang phát tri?n t?a game Auto Chess c?a riêng mình trên n?n t?ng PC, nhi?u kh? n?ng s? là m?t t?a game riêng bi?t trên Steam ho?c t? nh?t thì Auto Chess s? ?c thêm vào thành m?t mode ch?i c?a DOTA2, bên c?nh All pick, Ability Draft, Captain Mode, v.v . Có l? v?i bài h?c nh?n ti?n t? Artifact, s? phát hành Auto Chess c?a h? di d?ng m?t t?a game mi?n phí, ti?n có l? ch? có th? mua ?c nh?ng con Courier ho?c hi?u ?ng mà th?i.

  Còn b?n thì sao, b?n s? ch?i Auto Chess Mobile hay Auto Chess trên PC? H?y l?i y ki?n c?a mình ? ph?n bình lu?n bên di nhé.


必发88官网 必发88 必发88官网

猜你喜欢

DeepMind新成果:让AI做了200万道数学题,结果堪忧

文章经授权转自公众号:脑极体(ID:unity007),作者:藏狐在这个春光明媚的周末,一部分成年人却不得不在人间历劫——辅导孩子写作业!其中,又以数学这门学科的杀伤力最为强大

2019-11-25

Full change log for the newest Dota 2 patch 7.19

TheSummit9concludedSundaynight,andapparentlyValvehadtheireyesontheevent.Thedevelopmentte

2019-10-03

Mercedes: Switching front wing concepts would take months

Thenew2019Formula1aeroregulationshavethrownupafascinatingdivergenceofapproachesabouthowb

2019-08-12