me

Full change log for the newest Dota 2 patch 7.19

TheSummit9concludedSundaynight,andapparentlyValvehadtheireyesontheevent.Thedevelopmentte

2019-10-03

HOT: Valve s? phát hành t?a game Auto Chess c?a riêng mình

DOTAt?khiram?tt?inaytr?thànhhi?ntngc?alànggamekhimàt?v?th?c?am?tcustommaptrên,nópháttri?

2019-06-15